رزرواسیون همیارهتل رزرواسیون همیارهتل

رزرو سریع هتل


رودسر

رودسر در زمان قاجاریه و پهلوی اول بخشی ازگستره ی بزرگ منطقه تنکابن کبیر بوده،در زمانهای قدیم، به نامهای کوتم و هوسم نامیده می‌شد،یکی از روستاهای رودسر به نام تمیجان در زمان سلطنت شاه عباس اول دارای ضرای خانه بوده که سکه‌های ضرب شده در این محل موجود است.

هتل